• املاک تاور کلیک

    www.towerclick1.com
  • املاک تاور کلیک

    www.towerclick1.com

خدمات ما

خرید - فروش و  معاوضه  

ارائه کلیه خدمات عمرانی

       *مشاوره - طراحی - نظارت - اجرا
       *نقشه برداری - تفکیک اراضی
       *تهیه نقشه UTMوGPS جهت اخذ سند
       *راه سازی - پل سازی - سد سازی و دیوارکشی

 ارائه خدمات گردشگری و تفریحی

رزرواسیون ( هتل ، ویلا و مراکز اقامتی در شمال کشور)

زمین فروشی کلاردشت - کد 467زمین فروشی کلاردشت - کد 467
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 250/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 466زمین فروشی کلاردشت - کد 466
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 200/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 465زمین فروشی کلاردشت - کد 465
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 250/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 464زمین فروشی کلاردشت - کد 464
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 250/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 463زمین فروشی کلاردشت - کد 463
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 461زمین فروشی کلاردشت - کد 461
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 460زمین فروشی کلاردشت - کد 460
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 900/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 459زمین فروشی کلاردشت - کد 459
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 458زمین فروشی کلاردشت - کد 458
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 457زمین فروشی کلاردشت - کد 457
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 456زمین فروشی کلاردشت - کد 456
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 400/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 455زمین فروشی کلاردشت - کد 455
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 454زمین فروشی کلاردشت - کد 454
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 453زمین فروشی کلاردشت - کد 453
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 452زمین فروشی کلاردشت - کد 452
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 451زمین فروشی در کلاردشت - کد 451
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 450زمین فروشی در کلاردشت - کد 450
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 449زمین فروشی در کلاردشت - کد 449
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 448زمین فروشی در کلاردشت - کد 448
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 447زمین فروشی در کلاردشت - کد 447
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 446زمین فروشی در کلاردشت - کد 446
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 445زمین فروشی در کلاردشت - کد 445
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 444زمین فروشی در کلاردشت - کد 444
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 443زمین فروشی در کلاردشت - کد 443
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 442زمین فروشی در کلاردشت - کد 442
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 441زمین فروشی در کلاردشت - کد 441
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 440زمین فروشی در کلاردشت - کد 440
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 439زمین فروشی کلاردشت - کد 439
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 438زمین فروشی کلاردشت - کد 438
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 100/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 437زمین فروشی کلاردشت - کد 437
کلاردشت به ازای هر متر مربع 350/000 تومان