• املاک تاور کلیک

  www.towerclick1.com
 • املاک تاور کلیک

  www.towerclick1.com

خدمات ما

خرید - فروش و  معاوضه  

ارائه کلیه خدمات عمرانی

       *مشاوره - طراحی - نظارت - اجرا
       *نقشه برداری - تفکیک اراضی
       *تهیه نقشه UTMوGPS جهت اخذ سند
       *راه سازی - پل سازی - سد سازی و دیوارکشی

 ارائه خدمات گردشگری و تفریحی

رزرواسیون ( هتل ، ویلا و مراکز اقامتی در شمال کشور)

زمین فروشی در کلاردشت - کد 575زمین فروشی در کلاردشت - کد 575
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
زمین فروشی در چالوس - کد 574زمین فروشی در چالوس - کد 574
چالوسبه ازای هر متر مربع 3/000/000 تومان
زمین فروشی در چالوس - کد 573زمین فروشی در چالوس - کد 573
چالوسبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
زمین فروشی در چالوس - کد 572زمین فروشی در چالوس - کد 572
چالوسبه ازای هر متر مربع 1/300/000 تومان
زمین فروشی در چالوس - کد 571زمین فروشی در چالوس - کد 571
چالوسبه ازای هر متر مربع 1/300/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 570زمین فروشی در کلاردشت - کد 570
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 550/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 569زمین فروشی در کلاردشت - کد 569
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 550/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 568زمین فروشی در کلاردشت - کد 568
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 750/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 567زمین فروشی در کلاردشت - کد 567
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 566ویلای فروشی در کلاردشت - کد 566
کلاردشت800/000/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 565ویلای فروشی در کلاردشت - کد 565
کلاردشت650/000/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 564ویلای فروشی در کلاردشت - کد 564
کلاردشت1/200/000/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 563ویلای فروشی در کلاردشت - کد 563
کلاردشت1/700/000/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 562ویلای فروشی در کلاردشت - کد 562
کلاردشت750/000/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 561ویلای فروشی در کلاردشت - کد 561
کلاردشت700/000/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 560ویلای فروشی در کلاردشت - کد 560
کلاردشت800/000/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 559زمین فروشی در کلاردشت - کد 559
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 558زمین فروشی در کلاردشت - کد 558
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 557زمین فروشی در کلاردشت - کد 557
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 556زمین فروشی در کلاردشت - کد 556
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/200/000 تومان
ویلای فروشی در کلاردشت - کد 555ویلای فروشی در کلاردشت - کد 555
کلاردشت900/000/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 554زمین فروشی در کلاردشت - کد 554
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 900/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 552زمین فروشی در کلاردشت - کد 552
کلاردشت به ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 551زمین فروشی در کلاردشت - کد 551
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 900/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 550زمین فروشی در کلاردشت - کد 550
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 900/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 549زمین فروشی در کلاردشت - کد 549
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 900/000 تومان
ویلا فروشی در کلاردشت - کد 548ویلا فروشی در کلاردشت - کد 548
کلاردشت1/000/000/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 547زمین فروشی در کلاردشت - کد 547
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 546زمین فروشی در کلاردشت - کد 546
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 545زمین فروشی در کلاردشت - کد 545
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 544زمین فروشی در کلاردشت - کد 544
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 543زمین فروشی در کلاردشت - کد 543
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/200/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 542زمین فروشی در کلاردشت - کد 542
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 541زمین فروشی در کلاردشت - کد 541
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 540زمین فروشی در کلاردشت - کد 540
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 539زمین فروشی در کلاردشت - کد 539
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/300/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 538زمین فروشی در کلاردشت - کد 538
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 537زمین فروشی در کلاردشت - کد 537
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 536زمین فروشی در کلاردشت - کد 536
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/200/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 535زمین فروشی در کلاردشت - کد 535
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 534زمین فروشی در کلاردشت - کد 534
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 533زمین فروشی در کلاردشت - کد 533
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 532زمین فروشی در کلاردشت - کد 532
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 531زمین فروشی در کلاردشت - کد 531
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/200/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 530زمین فروشی در کلاردشت - کد 530
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 529زمین فروشی در کلاردشت - کد 529
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 528زمین فروشی در کلاردشت - کد 528
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 120/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 527زمین فروشی در کلاردشت - کد 527
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 526زمین فروشی در کلاردشت - کد 526
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 525زمین فروشی در کلاردشت - کد 525
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/300/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 524زمین فروشی در کلاردشت - کد 524
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 523زمین فروشی در کلاردشت - کد 523
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 522زمین فروشی در کلاردشت - کد 522
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 521زمین فروشی در کلاردشت - کد 521
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/200/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 520زمین فروشی در کلاردشت - کد 520
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 519زمین فروشی در کلاردشت - کد 519
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/300/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 518زمین فروشی در کلاردشت - کد 518
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/300/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 517زمین فروشی در کلاردشت - کد 517
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 516زمین فروشی در کلاردشت - کد 516
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 515زمین فروشی در کلاردشت - کد 515
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 514زمین فروشی در کلاردشت - کد 514
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 900/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 513زمین فروشی در کلاردشت - کد 513
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/200/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 512زمین فروشی در کلاردشت - کد 512
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 510زمین فروشی در کلاردشت - کد 510
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 502زمین فروشی در کلاردشت - کد 502
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 509زمین فروشی در کلاردشت - کد 509
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 508زمین فروشی در کلاردشت - کد 508
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 507زمین فروشی در کلاردشت - کد 507
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/300/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 506زمین فروشی در کلاردشت - کد 506
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
ویلا فروشی در کلاردشت - کد 505ویلا فروشی در کلاردشت - کد 505
کلاردشت700 میلیون تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 504زمین فروشی در کلاردشت - کد 504
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 503زمین فروشی در کلاردشت - کد 503
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 501زمین فروشی در کلاردشت - کد 501
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 900/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 500زمین فروشی در کلاردشت - کد 500
کلاردشت به ازای هر متر مربع 750/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 493زمین فروشی در کلاردشت - کد 493
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 491زمین فروشی در کلاردشت - کد 491
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 450/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 489زمین فروشی در کلاردشت - کد 489
کلاردشت به ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 488زمین فروشی در کلاردشت - کد 488
کلاردشت به ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 487زمین فروشی در کلاردشت - کد 487
کلاردشت به ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 486زمین فروشی در کلاردشت - کد 486
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 485زمین فروشی در کلاردشت - کد 485
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 484زمین فروشی در کلاردشت - کد 484
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 500/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 483زمین فروشی در کلاردشت - کد 483
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 300/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 482زمین فروشی در کلاردشت - کد 482
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 481زمین فروشی در کلاردشت - کد 481
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 600/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 479زمین فروشی در کلاردشت - کد 479
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 478زمین فروشی در کلاردشت - کد 478
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
ویلا فروشی در کلاردشت - کد 477ویلا فروشی در کلاردشت - کد 477
کلاردشت1/200/000/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 476زمین فروشی در کلاردشت - کد 476
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 800/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 475زمین فروشی در کلاردشت - کد 475
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 300/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 474زمین فروشی در کلاردشت - کد 474
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی در کلاردشت - کد 473زمین فروشی در کلاردشت - کد 473
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 472زمین فروشی کلاردشت - کد 472
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/000/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 471زمین فروشی کلاردشت - کد 471
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 1/200/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 470زمین فروشی کلاردشت - کد 470
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 700/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 467زمین فروشی کلاردشت - کد 467
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 250/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 466زمین فروشی کلاردشت - کد 466
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 200/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 465زمین فروشی کلاردشت - کد 465
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 250/000 تومان
زمین فروشی کلاردشت - کد 464زمین فروشی کلاردشت - کد 464
کلاردشتبه ازای هر متر مربع 250/000 تومان